Терапевтични подходи и алгоритъм за лечение на пациенти с коморбидност

 

Ново издание на НЦОЗА „Терапевтични подходи и алгоритъм за лечение на пациенти с коморбидност“ с авторски колектив под научното ръководство на д-р Захари Зарков разглежда проблема за коморбидност/двойна диагноза при пациенти, употребяващи психоактивни вещества, които имат и психични разстройства.

Психиатричната коморбидност представлява сериозен терапевтичен проблем и е предизвикателство пред организацията на лечебната система. Коморбидността при хората с разстройства, свързани с употребата на вещества, повишава трудностите при лечението и риска от хронифициране, намалява възможността за цялостното им възстановяване.

В изданието е направен обзор на съществуващи изследвания за разпространението на коморбидните разстройства. Представени са препоръчителни стратегии, включително и препоръки за терапевтично поведение, базирани на опита на авторския колектив и на проучената литература.