Проектът „Подобрени услуги за психично здраве”

Опитите за самоубийства в България да намалеят с 10%, е основната цел на проекта „Подобрени услуги за психично здраве” на НЦОЗА, подкрепен от Норвежкия финансов механизъм и Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Това ще се постигне чрез повишаване на знанието в обществото за тревожността и депресията, които са в основата на извършените опити за самоубийство.

В рамките на проект „Подобрени услуги за психично здраве” са обучени експерти от всички Регионални здравни инспекции (РЗИ), които да работят с децата в училищата по темите, свързани с тревожност, депресия, агресия и автоагресия и сексуално здраве. Изработени са специални ръководства, допълнително профилирани за 8-ми, 9-ти, 10-ти и 11-ти клас.

Изграден е уеббазиран портал за суицидните действия в България. Експертите от 28 РЗИ, които ще въвеждат информацията в реално време, са обучени. Осигурени са и 28 компютърни конфигурации за работа в системата. Изработена и отпечатана е нова и актуализирана карта за суицидно действие, чрез която ще се получава по-адекватна информация. Данните в нея ще позволят по-добро анализиране на всички аспекти на самоубийствата в България. Възможността за по-детайлен анализ ще е база за провеждане на адекватна суицидопревенция в рамките на националната здравна политика.

Проведено е двуетапно обучение на общопрактикуващи лекари, психолози и социални работници за ранно откриване на тревожност и депресия в първичната помощ. За целите на първоначалното обучение е изграден уебпортал за онлайн обучение. Издадено е „Ръководство за ранно откриване на тревожност и депресия в първичната помощ”, което е предоставено на специалистите.

На финалния си етап е новото епидемиологично проучване Епибул – 2. То ще отчете разпространението на честите психични разстройства в България. Анализът на данните ще отчете промените в заболеваемостта от тези диагнози през последните 10 години и ще послужи за бъдеща по-добра здравна политика по тези проблеми.

В рамките на проекта е проведена публична кампания за повишаване на информираността на хората по проблемите на психичното здраве и суицидното поведение. Изготвени, отпечатани и разпространени в цялата страна са брошура с полезна информация за депресията и тревожността, както и информационна дипляна за детската възраст, посветена на агресията в училище и нейното преодоляване. На четири семинара с експерти от областта на психиатрията и публичните комуникации са обучени медийни експерти, чиято работа е свързана с отразяване на психичните заболявания и самоубийствата. Излъчени са 6 телевизионни предавания във високорейтингови национални телевизии, 8 радиоинтервюта в национални радиа. Публикувани са 10 информации и интервюта в национален всекидневник и 12 материала в регионални вестници. Като отзвук от всички дейности на публичната кампания от началото на декември 2016 до 15 март 2017 г. общият брой на новините, излъчени по различни телевизии, е повече от 20, публикациите в печатни медии са повече от 40, а публикациите в онлайн медии са 196. Информационните клипове на кампанията (3-минутен и 10-минутен) са били достъпни в 10 новинарски сайта и здравни портали.

Създаден и популяризиран е нов двуезичен уебсайт, на който са достъпни всички печатни и електронни материали на проекта „Подобрени услуги за психично здраве”.

Дейностите на проекта са реализирани чрез седем обществени поръчки по ЗОП, които са преминали успешно и без обжалвания.