ПРОГРАМА БГ07 „Инициативи за обществено здраве“

Програмен оператор: 

 Министерство на здравеопазването

Размер на гранта:

 13 415 000 Евро

Продължителност на програмата:

 30.04.2017

Интернет сайт: 

 http://www.bg07eeagrants.bg/

 

 

Програмното предложение има за цел да увеличи ефекта от финансирането в няколко приоритетни области, които отговарят в максимална степен на националните приоритети в сектора на здравеопазването, произтичащи от международни, европейски и национални договори и законодателството в България . В частност, програмното предложение има за цел да допринесе за постигане на определените резултати:

• Подобряване на управлението в областта на здравеопазването;
• Подобряване на достъпа и качеството на здравните услуги, включително репродуктивно здраве и профилактика;
• Подобрени услуги за психично здраве;
• Специфични предизвикателства за здравето на ромите.

Изграждането на капацитет, един от дефинираните приоритети на двустранното сътрудничество, както и средствата разпределени за него, ще бъде от съществено значение за трансфера на знания към програмния оператор и други заинтересовани страни, които, от своя страна, ще подпомогнат ефективното изпълнение на програмата. В тази връзка предложеният направляващ комитет ще функционира като орган с широки мрежови функции и поддръжка на двустранните отношения, за да се отговори на предизвикателствата и нуждите за подобряване на здравната система в България.

Двустранните отношения ще получат силна подкрепа чрез съвместно разработване на програмното предложение с програмен партньор - Световната здравна организация (СЗО) и насърчаване на развитието на проекти с партньори от страните-донори.

Основните целеви групи са институциите, компетентни при определянето и прилагането на политики в областта на здравеопазването. Допълнителните целеви групи включват всички заинтересовани страни в областта, включително неправителствените организации и широката общественост.